Catalogus Alpheios 2017

Verklaring voor bestrijding virussen en bacteriën

Verklaring Alpha D3-Fogging® voor bestrijding virussen en bacteriën

Alpheios gebruikt sinds 2009 de door haarzelf ontwikkelde desinfectiemethode Alpha D3-Fogging® om ruimten te desinfecteren. In dit document wordt de werkingssfeer van Alpha D3-Fogging beschreven en wordt ingegaan op een aantal specifieke vragen die regelmatig gesteld worden over deze methode.

Toelating en werkingssfeer Alpha D3-Fogging

In 2009 is door het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) een toelating verstrekt voor desinfecteren met deze methode in zorginstellingen om bacteriën af te doden. In 2010 is deze toelating uitgebreid voor het afdoden van virussen. De werking van deze methode op virussen en bacteriën is onder andere gevalideerd door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Deze toelating is verstrekt zonder beperkingen voor virussen. Dit wil zeggen dat alle virussen door Alpha D3-Fogging worden afgedood, met minimaal de reductie die nodig is voor desinfectie; te weten een Log4 reductie (99.99% afgedood) voor virussen. Ook is er een toelating verstrekt voor de bestrijding van alle bacteriën, met als enige benoemde uitzondering Mycobacteriën. Bij bacteriën wordt een Log5 reductie (99,999% afgedood) bereikt. Bij validatie van Alpha D3-Fogging is getoetst op de werking op alle bekende (virus-)stammen en (bacterie-)families volgens het Handboek Toelating Bestrijdingsmiddelen. Nieuwe virussen of bacteriën ontstaan als varianten op deze stammen of families. Hierdoor is het zeker dat Alpha D3-Fogging in de toekomst even effectief is bij nieuwe virus- en bacterievarianten als bij nu al bekende varianten.


Werking proces Alpha D3-Fogging

De Alpha D3-Fogging methode brengt een waterstofperoxidedamp aan in een afgesloten ruimte. Deze damp wordt, met een bepaalde concentratie, gedurende minimaal een uur in stand gehouden. Na deze periode zijn alle in de ruimte aanwezige virussen en bacteriën die in contact zijn gekomen met deze damp afgedood. Deze periode is wetenschappelijk onderzocht en is de onderbouwing op basis waarvan het Ctgb haar toelating en validatie heeft gedaan. De Alpha D3-Fogging methode registreert dit desinfectieproces in een logboek zodat ook achteraf aantoonbaar is dat desinfectie op de juiste wijze heeft plaatsgevonden.


Veelgestelde vragen rondom Alpha D3-Fogging

1. Werkt Alpha D3-Fogging écht voor alle virussen en bacteriën?
Ja. Alpha D3-Fogging wordt al zes jaar met succes ingezet in zorginstellingen tegen een veelheid aan virussen en bacteriën. Onze methode is ontwikkeld met het bestrijden van álle virussen en bacteriën als uitgangspunt. Concrete voorbeelden waarop Alpha D3-Fogging ingezet kan worden, zijn:

  • Staphylococcus Aureus (MRSA)
  • Klebsiella
  • Noro-, Rotavirus
  • Influenza virussen (zoals H1N1/Mexicaanse Griep, H1N2, H3N1, H3N2/Varkensgriep varianten)
  • Filovirussen zoals Ebola (alle varianten), Marburg
De enige benoemde uitzondering in de toelating van Alpha D3-Fogging zijn Mycobacteriën.

2. Is het werken met Alpha D3-Fogging veilig voor medewerkers?

In de toelating door het Ctgb wordt verwezen naar het protocol waarmee moet worden gewerkt. Dit protocol kan en mag alleen uitgevoerd worden door gecertificeerde – en dus opgeleide – medewerkers. Als dit protocol wordt gevolgd, en medewerkers houden zich aan alle voorgeschreven beschermingsmaatregelen en –middelen, is werken met Alpha D3-Fogging veilig. Alpheios verzorgt de opleiding en certificering van deze medewerkers.


3. Is Alpha D3-Fogging beter dan andere methoden, zoals desinfectie met een chlooroplossing?
Alpha D3-Fogging is geschikt voor grondig desinfecteren van een volledige ruimte, waarbij ook bijvoorbeeld gordijnen en moeilijk bereikbare oppervlakken worden gedesinfecteerd. De methode vraagt daarom voorbereiding, een desinfectieproces van minimaal een uur en ventilatietijd achteraf, voordat een ruimte kan worden vrijgegeven. De methode kan, via een logboek, achteraf aantonen dat het protocol correct is doorlopen.

Desinfectie met een chlooroplossing is met name geschikt voor een snelle desinfectie van horizontale oppervlakken (vloeren, tafels) omdat een inwerkingstijd van 5 minuten (met een in beweging gehouden chlooroplossing) dit makkelijk mogelijk maakt. Aan deze eis kan vrijwel onmogelijk worden voldaan bij verticale vlakken (zoals ramen, zijkanten van kasten) en moeilijke elementen zoals gordijnen of binnenzijden van kasten. Ook is achteraf niet aantoonbaar dat bij deze methode protocollen correct zijn gevolgd.

De ene methode is daarom niet beter dan de andere; afhankelijk van de omstandigheden en eisen kan een keuze worden gemaakt voor de meest effectieve methode.


4. Kunnen wij als organisatie zelf werken met Alpha D3-Fogging? Of kan Alpheios dit juist doen?
Alpheios levert het Alpha D3-Fogging systeem aan zorginstellingen in de Benelux. De randvoorwaarde waaronder dit systeem zelfstandig door een organisatie ingezet kan worden, is dat medewerkers worden geschoold en gecertificeerd en dat zij het voorgeschreven protocol volgen. Alpheios verzorgt deze opleiding en certificering.

Daarnaast biedt Alpheios Alpha D3-Fogging ook aan als dienst, waarbij een gecertificeerde en ervaren Fogger met het systeem ruimten komt desinfecteren. Dit kan, bij calamiteiten, ook buiten de reguliere werkuren en werkdagen.


5. Waar is meer informatie te vinden?
Via onderstaande links vindt u: