Veiligheidsinformatiebladen
Online bestellen
Catalogus Alpheios 2017

Wet- en regelgeving

Nieuwe wetgeving (CLP)

Nieuwe wetgeving (CLP), nieuwe symbolen…. dezelfde producten

Per 1 juni 2015 geldt de Europese verordening betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels. De CLP (Classification, Labelling and Packaging) verordening voor mengsels, bijvoorbeeld reinigingsproducten.

CLP
De CLP-verordening is gebaseerd op het wereldwijd geharmoniseerd systeem, Global Harmonised System (GHS), voor de indeling en etikettering van chemische stoffen. Dit systeem heeft tot doel om gevaarlijke chemische stoffen te identificeren en gebruikers over die gevaren te informeren.

De vanaf 1 juni 2015 gebruikte gevarensymbolen hebben internationale geldigheid. Om die reden zijn er vanaf 1 juni 2015 ook nieuwe standaardzinnen en pictogrammen. De waarschuwingszinnen (R-zinnen) worden vervangen door gevarenaanduidingen (H-zinnen), de veiligheidszinnen (S-zinnen) worden vervangen door veiligheidsaanbevelingen (P-zinnen).

Pictogrammen
Volgens het GHS systeem moeten nu ook de etiketten en veiligheidsinformatiebladen van mengsels worden voorzien van pictogrammen en teksten die de oude vertrouwde oranje gevaarsymbolen vervangen.

Aanvullende informatie kunt u vinden op de website van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA).

Indeling volgens CLP
Volgens de CLP verordening moeten alle reinigingsmiddelen opnieuw worden beoordeeld. De nieuwe etikettering mag dus niet automatisch worden overgenomen, waarbij bijvoorbeeld een andreaskruis automatisch een uitroepteken wordt.

De reinigingsmiddelen van Alpheios blijven hetzelfde qua samenstelling en toepassing. Alleen de gevarensymbolen kunnen veranderen. Dit heeft te maken met de strengere classificaties. Het is mogelijk dat een product dat nu geen gevarensymbool heeft dat na 1 juni 2015 wel heeft. Anderzijds is het ook mogelijk dat een product dat nu als irriterend is ingedeeld, na 1 juni 2015 als bijtend is ingedeeld.

Documentatie, veiligheidsbladen, productinformatiebladen en opleidingen van Alpheios worden hierop uiteraard aangepast.
Voor alle duidelijkheid: de producten zelf veranderen niet.

Overgangstermijn
Vanaf 1 juni 2015 moeten alle fabrikanten voldoen aan de CLP verordening. Alle producten die na 1 juni 2015 geproduceerd worden moeten voldoen aan CLP. Er is echter sprake van een overgangstermijn. Dit houdt in dat alle producten die tot 1 juni 2015 op voorraad staan nog uitverkocht mogen worden gedurende een periode van 2 jaar. Vanaf 1 juni 2017 mogen er geen producten meer verkocht worden met oude etiketten. Let op: om deze reden kunt u tot die tijd nog producten ontvangen met de “oude” etiketten.

Voor gebruikers geldt er geen overgangstermijn en mag u de producten blijven gebruiken.


Poster aanvragen
Om uw organisatie en uw medewerkers alert te maken op de nieuwe CLP-verordening, hebben wij voor u een poster ontwikkeld waarin de belangrijkste wijzigingen vermeld staan. U kunt deze poster: 
  • ophangen aan de muur (bijvoorbeeld in werkkast)  
  • mee vervoeren in de Triple-T Trolley 
U kunt de poster hier aanvragen u kunt hem ook hier downloaden.

Voor meer informatie kunt u terecht bij uw contactpersoon van Alpheios of u kunt uw vraag richten aan: info@alpheios.nl