Catalogus Alpheios 2017

Onze werkwijze

Onze werkwijze

Afhankelijk van het ontwikkelvraagstuk adviseren wij één of een combinatie van onderstaande methoden.


Training/opleiding

Een groepsgewijze ontwikkelvorm gericht op het vergroten van benodigde kennis en vaardigheden. Relevante vaardigheden worden geoefend met behulp van interactieve werkvormen onder procesbegeleiding van een professionele (gedrags)trainer. Daarnaast is er sprake van groepswerking en leren deelnemers van en met elkaar. Deelnemers vergroten hun zelfkennis en krijgen door middel van feedback inzicht in het effect van hun gedrag op anderen en leren door te doen. Ze ervaren nieuw gedrag buiten de eigen comfort zone en worden uitgedaagd om dit in de eigen praktijk toe te passen.


Teamcoaching

Ondersteunt teams in hun ontwikkelingsproces, maar ook op momenten van interne of externe crisis, van conflicten (wel of niet uitgesproken) of ontevredenheid en spanning. Het is gericht op het beïnvloeden van de interactie in teams onder procesbegeleiding van een teamcoach. Met als doel dat het team als geheel beter gaat functioneren en gewenste resultaten kan realiseren. Dit gebeurt in een veilige en prettige sfeer die teamleden stimuleert open met elkaar in gesprek te gaan, meningen te uiten, feedback te geven en samen keuzes en afspraken te maken voor toekomstige actie.


Intervisie coaching

Collegiale coaching onder begeleiding van een intervisiecoach, gericht op vergroting van de eigen professionaliteit. Een groepsleerproces op gang brengen tussen mensen van een gelijkwaardig niveau, die niet gewend zijn om zelfstandig van en met elkaar te leren en hen laten inzien zien dat ze van meet af aan zelf verantwoordelijk zijn voor inhoud, vorm en interactie. Het doel van intervisie is inzicht krijgen in de eigen, persoonlijke relatie tot het onderwerp, wat leidt tot een vernieuwde actie op de werkplek. De intervisiecoach maakt zich in dit proces zo snel mogelijk overbodig.


Werkplekleren

Het ontwikkelen, uitwisselen en overdragen van kennis op de werkplek. In dit leertraject zijn deelnemers zelf verantwoordelijk voor hun leerproces en leren individueel en samen (deels virtueel) door middel van een doelgerichte, betekenisvolle dialoog met teamgenoten, klanten en/of leidinggevenden. Ze worden uitgedaagd tot zelfreflectie, gaan zelf op zoek naar oplossingen en spreken hier concrete acties over af. Dit proces wordt begeleid door de expert werkplekleren, die medewerkers helpt hun werksituatie als een leersituatie te zien en om te gaan met veranderingen binnen de eigen praktijksituatie.


Individuele coaching

Een persoonlijke begeleidingsvorm, gericht op het ontwikkelen en (verder) ontplooien van iemands individuele kwaliteiten en talenten. Het is een manier om meer diepgang in het leven te krijgen, waarbij de focus ligt op de relatie tussen mens, werk en organisatie. De coach creëert een veilige leeromgeving, spiegelt en confronteert om de deelnemer tot nieuwe inzichten te brengen. De deelnemer wordt gestimuleerd, gemotiveerd en geactiveerd met als resultaat dat de persoonlijke effectiviteit toeneemt. Voorwaarden voor succes zijn vrijwillige deelname en vertrouwen in de coach.