Veiligheidsinformatiebladen
Online bestellen
Catalogus Alpheios 2017
Over Alpheios

CO2 emissiereductie door recycling oude ICT materialen Alpheios

15 mei 2017 - Alpheios werkt samen met Weelec, een maatschappelijk verantwoorde verwerker van elektronisch afval oftewel e-waste. Het recyclen van oude ICT materialen van Alpheios, heeft het afgelopen jaar geleid tot een emissie reductie van 455 kg. Dit staat gelijk aan de zuiverende waarde van 21 bomen op jaarbasis.

Duurzaamheid is een onlosmakelijk onderdeel van de strategie van Alpheios. De MVO visie van de organisatie draait om één idee: de mens centraal. Deze visie rust op de drie pijlers ontplooiing, leefmilieu en veiligheid & gezondheid. Ze vertalen dit meer en meer naar de dagelijkse praktijk, niet alleen in producten en diensten maar ook naar bedrijfscultuur.

Alpheios is een samenwerking met de afvalverwerker aangegaan omdat er jaarlijks veel oude ICT apparatuur naar de stortplaats werd gebracht. Bij Weelec krijgt het afval een tweede leven. Het afval wordt handmatig gedemonteerd door inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, gevolgd door een hightech machinaal proces. Hierdoor creëren ze schone grondstoffen op een sociale en innovatieve manier.

Weelec streeft naar de hoogst haalbare doelen voor het recyclen van e-waste. Eindige grondstoffen worden, mede op basis van ‘Best Practices’, op duurzame en efficiënte wijze uit afvalstromen herwonnen. De verwerker zet zich actief in om deze kringloop te sluiten en vervult hierdoor een centrale rol in de grondstoffenrotonde. Op die manier draagt men zijn steentje bij aan de ‘circulaire economie’, een economisch systeem dat gericht is op maximaal hergebruik van producten en grondstoffen waarbij waardevernietiging wordt geminimaliseerd.

Grondstoffentekorten, door toenemende bevolkingsgroei en overconsumptie, dwingen iedereen tot verandering. De beperkte voorraad grondstoffen en grote afhankelijkheid van derden zorgen ervoor dat recycling een steeds belangrijkere rol inneemt. Alpheios is blij hier een bijdrage aan te kunnen leveren en blijft zich samen met haar klanten en partners inzetten voor een duurzame wereld.