Algemene voorwaarden Alpheios B.V. voor internetverkoop

Download Algemene Voorwaarden (PDF)

Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten waarbij Alpheios B.V., hierna: Alpheios, partij is en die via de webwinkel van Alpheios tot stand komen.

Voorts maken alle via de webwinkel van Alpheios tot stand gekomen overeenkomsten deel uit van de algemene voorwaarden van Alpheios, zoals onder nummer 7/2006 gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank Maastricht. Bij strijd tussen de ter griffie gedeponeerde voorwaarden en deze voorwaarden prevaleren deze voorwaarden.

Alpheios is een besloten vennootschap naar Nederlands recht, ingeschreven onder nummer 14018541 in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, statutair gevestigd te Heerlen en aldaar kantoorhoudende aan In de Cramer 8 A.

Particulieren hebben geen toegang tot de webwinkel en alle aanbiedingen van de webwinkel zijn derhalve uitsluitend bestemd voor ondernemingen. Alle vermelde prijzen zijn exclusief BTW en exclusief de wettelijk verplichte verwijderingsbijdragen.

De op de website vermelde gegevens ten aanzien van prijzen, hoeveelheden, producten, etc. worden geregeld aangepast. Alpheios spant zich in die gegevens zo accuraat mogelijk te vermelden, doch kan niet instaan voor de juistheid daarvan en is niet aansprakelijk voor (de gevolgen van) foute vermeldingen op de website. Aan door Alpheios als onjuist bestempelde gegevens en vermeldingen kunnen geen rechten worden ontleend.

Overeenkomsten komen via de webwinkel van Alpheios tot stand doordat Alpheios een door de koper geplaatste bestelling accepteert. Acceptatie kan uitdrukkelijk geschieden, doch kan ook blijken uit het feit dat Alpheios de door de koper bestelde zaken in de macht van de koper brengt.

Voor zendingen met een netto factuurwaarde beneden € 250,-- (exclusief BTW) en voor niet standaard zendingen worden kosten in rekening gebracht.

Betalingen dienen te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum.

Alle uit via de webwinkel van Alpheios gesloten overeenkomsten voortvloeiende leveringen geschieden onder de opschortende voorwaarde dat de koper volledig aan zijn op enig moment jegens Alpheios bestaande verplichtingen voldoet.

Zolang de hierboven bedoelde opschortende voorwaarde niet is vervuld mist de koper de bevoegdheid om de onder dit eigendomsvoorbehoud aan hem verkochte zaken te vervreemden, te bezwaren of derden er de feitelijke macht over te verschaffen. De koper houdt alsdan de verkochte zaken voor Alpheios en draagt het risico van beschadiging en het geheel of gedeeltelijk teniet gaan van die zaken.

Op de koper rust de plicht onverwijld te onderzoeken of door hem ontvangen zaken beantwoorden aan de met Alpheios gesloten overeenkomst. Mogelijke gebreken dienen binnen acht dagen na ontvangst schriftelijk aan Alpheios te worden gemeld en Alpheios dient in de gelegenheid te worden gesteld de klacht te onderzoeken. Voor de gevolgen van onjuist of onoordeelkundig gebruik is Alpheios nimmer aansprakelijk.

Bedrijfs- en contactgegevens van de koper worden door Alpheios opgeslagen en zijn uitsluitend bestemd voor intern gebruik. De gegevens worden nimmer aan derden ter beschikking gesteld.

Op alle overeenkomsten als in deze algemene voorwaarden bedoeld is Nederlands recht van toepassing. Alle daaruit voortvloeiende geschillen worden naar Nederlands recht beoordeeld en de voor Heerlen bevoegde Nederlandse rechter zal bij uitsluiting van die geschillen kennis nemen.

Disclaimer foto's
De productfoto's op de website kunnen afwijken van de werkelijkheid (denk aan kleur of versie). Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. 

 

Algemene voorwaarden Alpheios Performance Solutions

Bekijk de algemene voorwaarden voor APS