Training & Opleiding

Nieuwe medewerkers, nieuwe omstandigheden, veranderende regelgeving of een wens tot performanceverbetering. Er zijn legio motieven om te investeren in de ontwikkeling van uw mensen. Dit zijn investeringen die renderen. In onze visie beginnen we bij de ontwikkelwensen en leerdoelen voor uw mensen, in lijn met de ambities van uw organisatie. Zodat onze trainingen en begeleidingstrajecten zo optimaal mogelijk hieraan bijdragen. Standaard volstaat al lang niet meer.

De trajecten bestaan uit

  • Vaktechnische opleidingen
  • E-Learning
  • Vormende opleidingen

We willen graag weten hoe we u het beste kunnen helpen. Neem contact met ons op zodat we hierover samen in gesprek kunnen gaan

Vaktechnische opleidingen

U wilt dat de schoonmaak tot in de puntjes wordt uitgevoerd? Maar werken uw mensen volgens dezelfde methode, op basis van dezelfde uitgangspunten en met de juiste materialen en instructies? Voor de beste prestaties ontwerpt Alpheios schoonmaakmethoden en -systemen die één geheel vormen, inclusief opleiding en training. Dit bevordert de samenwerking, vergroot de onderlinge inzetbaarheid en verhoogt de performance van uw organisatie.

Het proces

Hoe gaat een opleidings- en begeleidingsproces in zijn werk? Allereerst gaan we uw situatie kritisch bekijken. Zo zien we wat u goed doet en waar het beter kan. Daarna passen wij uw schoonmaakplan aan zodat het werkbaar is in uw zorginstelling of organisatie. Maar met uw wensen en doelstellingen in het achterhoofd. Door middel van goede instructies en begeleiding worden u en uw medewerkers ondersteund in het werken met het schoonmaaksysteem. Ook behoort het opstarten van een proefafdeling tot de mogelijkheden. Zo wordt het schoonmaaksysteem aan uw praktijk getoetst en raken uw mensen vertrouwd met het systeem.

Client Support

Om de kwaliteit en de continuïteit te borgen na de invoering, is Alpheios Client Support u graag van dienst. Zij kunnen middels een opleiding de kennis van u en uw medewerkers op peil houden of uitbreiden waar nodig. Dit kan in ons opleidingscentrum, maar ook op uw locatie. U geeft daarbij aan welke onderwerpen u graag behandeld wilt hebben. Ook kunt u begeleiding krijgen in het maken van werk-/taakomschrijvingen, het lopen van kwaliteitscontrolerondes of het instrueren van uw medewerkers. De medewerkers van Alpheios Client Support hebben de kennis en ervaring in huis om mensen van verschillende leeftijdscategorieën en opleidingsniveaus te instrueren, te begeleiden en te motiveren. Meer weten over de opleidingsmogelijkheden van Alpheios? Neem dan contact met ons op.

E-learning

Opleidingen op maat - Wat, waar en wanneer het u uitkomt!

Alpheios E-learning is de ideale digitale opleiding voor uw nieuwe schoonmaakmedewerkers, als kennistest voor sollicitanten, interim medewerkers of als opfrismodule voor uw huidige medewerkers. De e-learning modules zijn didactisch opgebouwd en bestaan uit oefenmodules met interactieve praktijkvoorbeelden. U laat ons weten welke modules moeten worden gevolgd binnen welke termijn en de deelnemer bepaalt waar en wanneer hij de module(s) oppakt en (eventueel) afrondt met een toets.

Bekijk hier onze effectieve en efficiënte manier van leren!

Vragen of wilt u meer informatie? Neem contact met ons op.

Vormende Opleidingen

Waar staan we voor?

Voert uw organisatie duurzaam personeelsbeleid om mensen zó te ontwikkelen dat u ze blijft binden en boeien? En ze tegelijkertijd ook wendbaar maakt om te blijven leren en bewegen in de richting die uw organisatie op wil? Onze trainingstrajecten zijn gericht op het realiseren van een meer vitale en wendbare organisatie en zorgen er samen met u voor dat uw mensen in de hiervoor benodigde ontwikkelstand komen. Wij creëren een lerende omgeving waarin talenten worden verbonden. Met als resultaat dat uw medewerkers beschikken over de benodigde houding en vaardigheden om anders met mensen om te gaan. Alpheios gelooft in educatief leiderschap, oftewel het tot stand brengen van een omgeving waarin teams en individuen kunnen en willen ontwikkelen, bewegen en groeien. Educatieve leiders dragen een gezamenlijke visie op leren. Ze creëren een omgeving die veilig genoeg is om fouten te maken. Educatieve leiders zijn betrokken leiders, die vertrouwen en interesse hebben in de mens. Ze vertonen voorbeeldgedrag en stimuleren een feedbackcultuur. Op deze manier zorgen we samen met u voor een betere performance!

Ontwikkeltraject voor leidinggevenden

Dit persoonlijke ontwikkeltraject biedt de ideale mix tussen: inzicht krijgen in eigen leiderschapsgedrag, leren door zelf te ervaren én geeft concrete tools die de deelnemers in de praktijk kunt toepassen. Kortom: alles wat iemand nodig heeft om nog beter te presteren als coachend leider! Het volledige ontwikkeltraject bestaat uit 8 trainingsdagen. Daarnaast hebben we een 2-daagse Module Ziekteverzuim ontwikkeld. Deze module is te volgen voor leidinggevenden die al over een basisdiploma beschikken en met behulp van deze training het RAS examen Ziekteverzuim kunnen halen.

Onze methoden

Afhankelijk van het ontwikkelvraagstuk adviseren wij één of een combinatie van onderstaande methoden.

  • Training/opleiding
  • Teamcoaching
  • Intervisie coaching
  • Werkplekleren
  • Individuele coaching


De trainingstrajecten worden verzorgd door een multidisciplinair team van professionele trainers. Alle trainers hebben een trainersachtergrond gericht op meetbare gedragsontwikkeling én jarenlange ervaring in de schoonmaakbranche. In de training worden deelnemers geconfronteerd met eigen gedrag, uitgedaagd tot zelfreflectie en ervaren ze nieuw gedrag buiten de eigen ‘comfort zone’. Maar dat niet alleen, ze krijgen in de training concrete tools aangereikt waarmee ze het geleerde daadwerkelijk in de eigen praktijk kunnen toepassen en een gedragsverandering laten zien!

Training/opleiding

Een groepsgewijze ontwikkelvorm gericht op het vergroten van benodigde kennis en vaardigheden. Relevante vaardigheden worden geoefend met behulp van interactieve werkvormen onder procesbegeleiding van een professionele (gedrags)trainer. Daarnaast is er sprake van groepswerking en leren deelnemers van en met elkaar. Deelnemers vergroten hun zelfkennis en krijgen door middel van feedback inzicht in het effect van hun gedrag op anderen en leren door te doen. Ze ervaren nieuw gedrag buiten de eigen comfort zone en worden uitgedaagd om dit in de eigen praktijk toe te passen.

Teamcoaching

Ondersteunt teams in hun ontwikkelingsproces, maar ook op momenten van interne of externe crisis, van conflicten (wel of niet uitgesproken) of ontevredenheid en spanning. Het is gericht op het beïnvloeden van de interactie in teams onder procesbegeleiding van een teamcoach. Met als doel dat het team als geheel beter gaat functioneren en gewenste resultaten kan realiseren. Dit gebeurt in een veilige en prettige sfeer die teamleden stimuleert open met elkaar in gesprek te gaan, meningen te uiten, feedback te geven en samen keuzes en afspraken te maken voor toekomstige actie.

Intervisie coaching

Collegiale coaching onder begeleiding van een intervisiecoach, gericht op vergroting van de eigen professionaliteit. Een groepsleerproces op gang brengen tussen mensen van een gelijkwaardig niveau, die niet gewend zijn om zelfstandig van en met elkaar te leren en hen laten inzien zien dat ze van meet af aan zelf verantwoordelijk zijn voor inhoud, vorm en interactie. Het doel van intervisie is inzicht krijgen in de eigen, persoonlijke relatie tot het onderwerp, wat leidt tot een vernieuwde actie op de werkplek. De intervisiecoach maakt zich in dit proces zo snel mogelijk overbodig.

Werkplekleren

Het ontwikkelen, uitwisselen en overdragen van kennis op de werkplek. In dit leertraject zijn deelnemers zelf verantwoordelijk voor hun leerproces en leren individueel en samen (deels virtueel) door middel van een doelgerichte, betekenisvolle dialoog met teamgenoten, klanten en/of leidinggevenden. Ze worden uitgedaagd tot zelfreflectie, gaan zelf op zoek naar oplossingen en spreken hier concrete acties over af. Dit proces wordt begeleid door de expert werkplekleren, die medewerkers helpt hun werksituatie als een leersituatie te zien en om te gaan met veranderingen binnen de eigen praktijksituatie.

Individuele coaching

Een persoonlijke begeleidingsvorm, gericht op het ontwikkelen en (verder) ontplooien van iemands individuele kwaliteiten en talenten. Het is een manier om meer diepgang in het leven te krijgen, waarbij de focus ligt op de relatie tussen mens, werk en organisatie. De coach creëert een veilige leeromgeving, spiegelt en confronteert om de deelnemer tot nieuwe inzichten te brengen. De deelnemer wordt gestimuleerd, gemotiveerd en geactiveerd met als resultaat dat de persoonlijke effectiviteit toeneemt. Voorwaarden voor succes zijn vrijwillige deelname en vertrouwen in de coach.

Maak een afspraak